Статистика соҳасида халқаро ҳамкорликнинг асосий йўналишлари ва қарорлари.

Статистика соҳасида халқаро ҳамкорликнинг асосий йўналишлари ва қарорлари.

Миллий статистика идораларинингўзароҳамкорлиги статистик маълумотларвауслубиётларбиланҳамда статистик кузатувларўтказишборасидаўзаротажрибаалмашув, расмийстатистиканингинфратузилмасиниташкилэтиш, фойдаланувчиларвареспондентларбиланўзаросамаралиалоқаларниўрнатишмасалаларигақаратилган. Буишлар, ўзнавбатида, миллийамалиётниянадатакомиллаштиришгахизматқилади. Бироқ, миллий статистика идораларинингхалқароташкилотлартомониданташкилэтилганҳамкорликдоирасидаамалгаоширадиганфаолияткўламиянадааҳамиятлидир. Ушбу ҳамкорликдоирасижудакенгбўлиб, халқароишчигуруҳлардоирасидагиалоқаларни, учрашувлардаиштирокэтишни, шунингдек, статистиканитакомиллаштиришбўйичатадбирларниўз ичига олади.

Статистика соҳасидахалқароҳамкорликнингасосиййўналишлари – халқароташкилотлардастурлариасосидамиллий статистика идоралариданмаълумотларнийиғиш, мамлакатларкесимидасолиштирма статистик маълумотларнитарқатиш, халқаро статистик стандартлар, қўлланмаватавсияларниишлабчиқишҳамдамиллий статистика идораларитомониданжорийэтишгақўмаклашишҳисобланади.

https://stat.uz/images/news_gks/uz/Mamadaliyev1_uz.png

Статистика соҳасидарасмий статистика тизимларинингтузилишиёкитакомиллаштирилишилозимбўлганмамлакатларга техник кўмакваресурсларнийўналтирувчимамлакатваташкилотлараниқланади.

Ҳамкорликмамлакатларнингминтақавийгуруҳлариэхтиёжлариниинобатгаолганҳолдаташкилэтилади, буэсасезиларлитаъсиргаэгабўлади, чункимазкурмамлакатларда статистика соҳасидаўхшашустуворликлармавжудбўлади. Минтақавийҳамкорликдастурлариминтақавийгуруҳларваушбугуруҳлартаркибидагимамлакатларўртасидаҳамкорликниқўллаб-қувватлайди.

Қуйидагиларминтақавий комиссия ваконференцияларнингфункциялариҳисобланади:

– минтақамамлакатларитомониданхалқаростандартларнитадбиқэтилишиникузатибборишвақўллаб-қувватлаш;

– техник ҳамкорликниташкилэтиш;

– халқаро статистик стандартларниишлабчиқишдаиштирокэтиш;

– минтақабўйича статистик маълумотларнийиғишватарқатиш;

– минтақада статистик фаолиятниумумиймувофиқлаштириббориш.

 

Мамлакатлардаижтимоий-иқтисодийривожланишбиланбоғлиқбўлгансиёсатниишлабчиқишвақарорларқабулқилишдаасоссифатида, фойдаланиладиган статистик маълумотларнийиғиштизиминияратишваишлабчиқиш статистика соҳасидагиҳамкорликнингмуҳиммақсадиҳисобланади.

"Статистика дунёси”даэнгюқори орган БирлашганМиллатларТашкилотининг Статистика Комиссияси (БМТ СК) ҳисобланадива у миллий статистика тизимлариниривожлантиришстратегиясива статистика соҳасидагиназарияваамалиётбўйичатавсияларниишлабчиқишюзасиданқарорларқабулқилади.

Навбаҳор туман статистика бўлими бошлиғиЙ.Мустаоев

Агарда Сиз мақолада хатони учратган бўлсангиз, унда хато матнни белгилаб, CTRL + ENTER тугмасини босинг ва сайт маъмурига хабарнома жўнатинг.